🇩🇪 Für unseren am Morgen des 1.4.2021 verstorbenen Ehrenpräsident und Großmeister Jakob Beck wollen wir euch auch in diesen Zeiten eine Möglichkeit geben eure Gedanken auszudrücken und bieten euch ein digitales Kondolenzbuch an.

Die Zuschriften aus diesem Formular werden wir sammeln, bündeln und in gesammelter Form als Kondolenzbuch zur Verfügung stellen. Bitte gebt im Formular nur Texte an, die in dieser Form veröffentlicht werden können und dürfen. Beim Namen bitte auch nur den Teil den ihr auch sichtbar machen wollt.

🇬🇧 For our Honorary President and Grand Master Jakob Beck, who died on the morning of April 1st, 2021, we want to give you the opportunity to express your thoughts during these times and offer you a digital book of condolence.

We will collect and bundle the responses from this form and make them available in a collected form as a condolence book. Please only enter texts in the form that can and may be published in this form. With the name, please also only the part that you want to make visible.

🇨🇿 Pro našeho čestného prezidenta a velmistra Jakoba Becka, který zemřel 1. dubna 2021 ráno, vám chceme dát příležitost vyjádřit své myšlenky v těchto dobách a nabídnout vám soustrastnou digitální knihu.

Shromáždíme a shromáždíme odpovědi z tohoto formuláře a zpřístupníme je ve shromážděné formě jako kondolenční knihu. Zadejte prosím pouze texty ve formuláři, který může a může být publikován v tomto formuláři. U názvu prosím uveďte pouze část, kterou chcete zviditelnit.